23109360
Vedtægter

VEDTÆGTER

 

FOR

VORBASSE SPORTSFISKERFORENING

                                                                                                                                     

§1        FORENINGENS NAVN ER VORBASSE SPORTSFISKERFORENING. FORENINGEN ER STIFTET D.9.MAJ 1958 OG

            HAR HJEMSTED I VORBASSE, BILLUND KOMMUNE, RIBE AMT.

 

§2        FORENINGENS FORMÅL ER VED SPORTSFISKERI OG RELATERENDE SOCIALT GØREMÅL AT FREMME

            INTERESSEN FOR FISKERI, FÆLLESSKAB OG TRIVSEL.

 

§3        FORENINGEN ER I SKRIVENDE STUND IKKE TILMELDT NOGEN LANDSDÆKKENDE ORGANISATION.

 

§4.1.    SOM MEDLEM OPTAGES SÅVEL VOKSNE SOM BØRN. BETINGELSERNE ER AT MAN VEDKENDER SIG NÆR-

            VÆRENDE VEDTÆGTER.

2.    BESTYRELSEN KAN VED OVERTRÆDELSE AF FORENINGENS VEDTÆGTER ELLER REGLER ANG. FISKERI

            I EGET FISKEVAND, EKSKLUDERE ET MEDLEM. DETTE MEDLEM KAN ANKE BESLUTNINGEN, SOM SÅ

            BEHANDLES PÅ FØRSTKOMMENDE GENERALFORSAMLING. INDTIL DA ER MEDLEMMET AT BETRAGTE

            SOM EKSKLUDERET.

 

§5.1.    BESTYRELSEN FASTSÆTTER KONTINGENTBELØBET.

2.    BELØBET KAN TIL EN HVER TID ÆNDRES, HVIS DOKUMENTERET BEHOV HERFOR ER NØDVENDIGT.

 

§6.       FORENINGEN LEDES AF EN BESTYRELSE SOM SKAL BESTÅ AF MEDLEMMER VALGT FRA

            VORBASSE OG/ELLER DENNES NÆRMESTE OMEGN. BESTYRELSEN BESTÅR AF FØLGENDE:

 1. FORMAND
 2. NÆSTFORMAND
 3. KASSERER
 4. 2 ØVRIGE MEDLEMMER

 

§7.1.    FORENINGENS BESTYRELSE OG MEDLEMMER HÆFTER IKKE PERSONLIGT FOR ØKONOMISKE AFTALER

            OG FORPLIGTELSER HVILKET FORENINGEN ALENE GØR MED DENNES RESPEKTIVE FORMUE.

2.    FORENINGENS MEDLEMMER HAR IKKE NOGEN ØKONOMISK FORPLIGTELSE UDOVER KONTINGENT.

3.    FORENINGENS MEDLEMMER KAN IKKE GØRE KRAV PÅ FORENINGENS FORMUE ELLER UDBYTTE AF

       NOGEN ART.

4.    BESTYRELSEN KAN IKKE UDEN GENERALFORSAMLINGENS GODKENDELSE DISPONERE OVER MERE

       END ET BELØB DER SVARER TIL 75% AF DEN SAMLEDE FORMUE.

 

§8.1.    FORENINGENS HØJESTE MYNDIGHED ER GENERALFORSAMLINGEN. GENERALFORSAMLING AFHOLDES

            FORTRINSVIS I JANUAR MÅNED OG INDKALDES MINDST 14 DAG FØR AFHOLDELSE I DEN LOKALE AVIS.

     2.    VALGBAR ER ET HVERT MEDLEM SOM ER FYLDT 16 ÅR. ÆGTEPAR ELLER SAMBOENDE KAN IKKE SIDDE

            SAMTIDIG I BESTYRELSEN                                                                                                    

     3.    ALLE VALG GÆLDER FOR EN PERIODE AF 2 ÅR.

     4.    VALG AF FORMAND OG KASSERER MÅ IKKE SKE SAMME ÅR.

     5.    FORSLAG SOM ØNSKES BEHANDLET AF GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE FORMANDEN IHÆNDE

            SENEST 8 DAGE FØR AFHOLDELSE.

     6.    KUN FREMMØDTE MEDLEMMER SOM OVERHOLDER NÆRVÆRENDE VEDTÆGTER HAR STEMMERET.

     7.    PÅ GENERALFORSAMLINGEN AFGØRES ALLE SAGER VED ALMINDELIGT STEMMEFLERTAL. DOG KRÆ-

            VES FOR EKSKLUSION AF ET MEDLEM SAMT ÆNDRING AF FORENINGENS VEDTÆGTER STEMMEFLER-

            TAL PÅ MINDST 75% AF AFGIVNE STEMMER FOR FORSLAGET.

     8.    MEDLEMSKAB AF FORENINGEN GÆLDER FRA 1. MARTS ÅR TIL 28./29. FEBRUAR NÆSTE ÅR.

     9.    FORENINGENS REGNSKAB ER 1. JANUAR ÅR TIL 31. DECEMBER SAMME ÅR.

 

 

 

 

 

 

 

§9.      PÅ DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING SOM FØLGE:

           1.   VALG AF ORDSTYRER.

           2.   VALG AF SKRIFTFØRER.

           3.   FORMANDENS BERETNING.

           4.   KASSERERENS BERETNING.

           5.   INDKOMNE FORSLAG.

           6.   VALG AF FORMAND ELLER KASSERER (SE §8.4. )

           7.   VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER.

           8.   VALG AF SUPPLEANTER.

           9.   VALG AF REVISOR.

         10.   EVENTUELT.

 

§10.    EKSTRORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAL AFHOLDES NÅR ET FLERTAL AF BESTYRELSEN FINDER

           DET PÅKRÆVET, ELLER HVIS MINDST 25% AF FORENINGENS MEDLEMMER STILLER SKRIFTLIG KRAV

           HEROM MED FORSLAG TIL DAGSORDEN. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAL AFHOLDES

           SENEST 4 UGER EFTER AT KRAVET HEROM ER MODTAGET.

 

§11.    FORENINGEN TEGNES VED UNDERSKRIFT AF FORMANDEN OG ET BESTYRELSESMEDLEM.

 

§12.    BESTYRELSEN ER BESLUTNINGSDYGTIG NÅR MINDST TRE ER MØDT.

 

§13.    DE VALGTE REVISORER ER PLIGTIG TIL AT REVIDERE REGNSKABET 1 GANG ÅRLIGT FØR GENERAL-

           FORSAMLING OG/ELLER HVIS BEHOV FOR DETTE SKULLE OPSTÅ PÅ ANDET TIDSPUNKT.

 

§14.    KASSEREREN SKAL AFLEVERE REGNSKAB, BILAG m.m. TIL REVISION SENEST 8 DAGE FØR GENERAL-

           FORSAMLING.

 

§15.    DER FØRES PROTOKOL OVER DET PÅ MØDERNE PASSEREDE OG VEDTAGNE. PROTOKOLLEN UNDER-

           SKRIVES AF DE PÅ MØDET DELTAGENDE BESTYRELSESMEDLEMMER.

 

§16.    FORENINGEN KAN OPLØSES, HVIS MINDST 75%  AF DELTAGERNE PÅ TO HINANDEN FØLGENDE GENE-

           RALFORSAMLINGER STEMMER HERFOR.

 

§17.    HVIS VORBASSE SPORTSFISKERFORENING OPLØSES, TILFALDER FORMUEN ALMENT NYTTIGT SOCIALT

           FORMÅL OG ARBEJDE I VORBASSE.

 

 

 

VEDTÆGTER

 

FOR

VORBASSE SPORTSFISKERFORENING

                                                                                                                                     

§1        FORENINGENS NAVN ER VORBASSE SPORTSFISKERFORENING. FORENINGEN ER STIFTET D.9.MAJ 1958 OG

            HAR HJEMSTED I VORBASSE, BILLUND KOMMUNE, RIBE AMT.

 

§2        FORENINGENS FORMÅL ER VED SPORTSFISKERI OG RELATERENDE SOCIALT GØREMÅL AT FREMME

            INTERESSEN FOR FISKERI, FÆLLESSKAB OG TRIVSEL.

 

§3        FORENINGEN ER I SKRIVENDE STUND IKKE TILMELDT NOGEN LANDSDÆKKENDE ORGANISATION.

 

§4.1.    SOM MEDLEM OPTAGES SÅVEL VOKSNE SOM BØRN. BETINGELSERNE ER AT MAN VEDKENDER SIG NÆR-

            VÆRENDE VEDTÆGTER.

2.    BESTYRELSEN KAN VED OVERTRÆDELSE AF FORENINGENS VEDTÆGTER ELLER REGLER ANG. FISKERI

            I EGET FISKEVAND, EKSKLUDERE ET MEDLEM. DETTE MEDLEM KAN ANKE BESLUTNINGEN, SOM SÅ

            BEHANDLES PÅ FØRSTKOMMENDE GENERALFORSAMLING. INDTIL DA ER MEDLEMMET AT BETRAGTE

            SOM EKSKLUDERET.

 

§5.1.    BESTYRELSEN FASTSÆTTER KONTINGENTBELØBET.

2.    BELØBET KAN TIL EN HVER TID ÆNDRES, HVIS DOKUMENTERET BEHOV HERFOR ER NØDVENDIGT.

 

§6.       FORENINGEN LEDES AF EN BESTYRELSE SOM SKAL BESTÅ AF MEDLEMMER VALGT FRA

            VORBASSE OG/ELLER DENNES NÆRMESTE OMEGN. BESTYRELSEN BESTÅR AF FØLGENDE:

 1. FORMAND
 2. NÆSTFORMAND
 3. KASSERER
 4. 2 ØVRIGE MEDLEMMER

 

§7.1.    FORENINGENS BESTYRELSE OG MEDLEMMER HÆFTER IKKE PERSONLIGT FOR ØKONOMISKE AFTALER

            OG FORPLIGTELSER HVILKET FORENINGEN ALENE GØR MED DENNES RESPEKTIVE FORMUE.

2.    FORENINGENS MEDLEMMER HAR IKKE NOGEN ØKONOMISK FORPLIGTELSE UDOVER KONTINGENT.

3.    FORENINGENS MEDLEMMER KAN IKKE GØRE KRAV PÅ FORENINGENS FORMUE ELLER UDBYTTE AF

       NOGEN ART.

4.    BESTYRELSEN KAN IKKE UDEN GENERALFORSAMLINGENS GODKENDELSE DISPONERE OVER MERE

       END ET BELØB DER SVARER TIL 75% AF DEN SAMLEDE FORMUE.

 

§8.1.    FORENINGENS HØJESTE MYNDIGHED ER GENERALFORSAMLINGEN. GENERALFORSAMLING AFHOLDES

            FORTRINSVIS I JANUAR MÅNED OG INDKALDES MINDST 14 DAG FØR AFHOLDELSE I DEN LOKALE AVIS.

     2.    VALGBAR ER ET HVERT MEDLEM SOM ER FYLDT 16 ÅR. ÆGTEPAR ELLER SAMBOENDE KAN IKKE SIDDE

            SAMTIDIG I BESTYRELSEN                                                                                                    

     3.    ALLE VALG GÆLDER FOR EN PERIODE AF 2 ÅR.

     4.    VALG AF FORMAND OG KASSERER MÅ IKKE SKE SAMME ÅR.

     5.    FORSLAG SOM ØNSKES BEHANDLET AF GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE FORMANDEN IHÆNDE

            SENEST 8 DAGE FØR AFHOLDELSE.

     6.    KUN FREMMØDTE MEDLEMMER SOM OVERHOLDER NÆRVÆRENDE VEDTÆGTER HAR STEMMERET.

     7.    PÅ GENERALFORSAMLINGEN AFGØRES ALLE SAGER VED ALMINDELIGT STEMMEFLERTAL. DOG KRÆ-

            VES FOR EKSKLUSION AF ET MEDLEM SAMT ÆNDRING AF FORENINGENS VEDTÆGTER STEMMEFLER-

            TAL PÅ MINDST 75% AF AFGIVNE STEMMER FOR FORSLAGET.

     8.    MEDLEMSKAB AF FORENINGEN GÆLDER FRA 1. MARTS ÅR TIL 28./29. FEBRUAR NÆSTE ÅR.

     9.    FORENINGENS REGNSKAB ER 1. JANUAR ÅR TIL 31. DECEMBER SAMME ÅR.

 

 

 

 

 

 

 

§9.      PÅ DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING SOM FØLGE:

           1.   VALG AF ORDSTYRER.

           2.   VALG AF SKRIFTFØRER.

           3.   FORMANDENS BERETNING.

           4.   KASSERERENS BERETNING.

           5.   INDKOMNE FORSLAG.

           6.   VALG AF FORMAND ELLER KASSERER (SE §8.4. )

           7.   VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER.

           8.   VALG AF SUPPLEANTER.

           9.   VALG AF REVISOR.

         10.   EVENTUELT.

 

§10.    EKSTRORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAL AFHOLDES NÅR ET FLERTAL AF BESTYRELSEN FINDER

           DET PÅKRÆVET, ELLER HVIS MINDST 25% AF FORENINGENS MEDLEMMER STILLER SKRIFTLIG KRAV

           HEROM MED FORSLAG TIL DAGSORDEN. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAL AFHOLDES

           SENEST 4 UGER EFTER AT KRAVET HEROM ER MODTAGET.

 

§11.    FORENINGEN TEGNES VED UNDERSKRIFT AF FORMANDEN OG ET BESTYRELSESMEDLEM.

 

§12.    BESTYRELSEN ER BESLUTNINGSDYGTIG NÅR MINDST TRE ER MØDT.

 

§13.    DE VALGTE REVISORER ER PLIGTIG TIL AT REVIDERE REGNSKABET 1 GANG ÅRLIGT FØR GENERAL-

           FORSAMLING OG/ELLER HVIS BEHOV FOR DETTE SKULLE OPSTÅ PÅ ANDET TIDSPUNKT.

 

§14.    KASSEREREN SKAL AFLEVERE REGNSKAB, BILAG m.m. TIL REVISION SENEST 8 DAGE FØR GENERAL-

           FORSAMLING.

 

§15.    DER FØRES PROTOKOL OVER DET PÅ MØDERNE PASSEREDE OG VEDTAGNE. PROTOKOLLEN UNDER-

           SKRIVES AF DE PÅ MØDET DELTAGENDE BESTYRELSESMEDLEMMER.

 

§16.    FORENINGEN KAN OPLØSES, HVIS MINDST 75%  AF DELTAGERNE PÅ TO HINANDEN FØLGENDE GENE-

           RALFORSAMLINGER STEMMER HERFOR.

 

§17.    HVIS VORBASSE SPORTSFISKERFORENING OPLØSES, TILFALDER FORMUEN ALMENT NYTTIGT SOCIALT

           FORMÅL OG ARBEJDE I VORBASSE.

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER

 

FOR

VORBASSE SPORTSFISKERFORENING

                                                                                                                                     

§1        FORENINGENS NAVN ER VORBASSE SPORTSFISKERFORENING. FORENINGEN ER STIFTET D.9.MAJ 1958 OG

            HAR HJEMSTED I VORBASSE, BILLUND KOMMUNE, RIBE AMT.

 

§2        FORENINGENS FORMÅL ER VED SPORTSFISKERI OG RELATERENDE SOCIALT GØREMÅL AT FREMME

            INTERESSEN FOR FISKERI, FÆLLESSKAB OG TRIVSEL.

 

§3        FORENINGEN ER I SKRIVENDE STUND IKKE TILMELDT NOGEN LANDSDÆKKENDE ORGANISATION.

 

§4.1.    SOM MEDLEM OPTAGES SÅVEL VOKSNE SOM BØRN. BETINGELSERNE ER AT MAN VEDKENDER SIG NÆR-

            VÆRENDE VEDTÆGTER.

2.    BESTYRELSEN KAN VED OVERTRÆDELSE AF FORENINGENS VEDTÆGTER ELLER REGLER ANG. FISKERI

            I EGET FISKEVAND, EKSKLUDERE ET MEDLEM. DETTE MEDLEM KAN ANKE BESLUTNINGEN, SOM SÅ

            BEHANDLES PÅ FØRSTKOMMENDE GENERALFORSAMLING. INDTIL DA ER MEDLEMMET AT BETRAGTE

            SOM EKSKLUDERET.

 

§5.1.    BESTYRELSEN FASTSÆTTER KONTINGENTBELØBET.

2.    BELØBET KAN TIL EN HVER TID ÆNDRES, HVIS DOKUMENTERET BEHOV HERFOR ER NØDVENDIGT.

 

§6.       FORENINGEN LEDES AF EN BESTYRELSE SOM SKAL BESTÅ AF MEDLEMMER VALGT FRA

            VORBASSE OG/ELLER DENNES NÆRMESTE OMEGN. BESTYRELSEN BESTÅR AF FØLGENDE:

 1. FORMAND
 2. NÆSTFORMAND
 3. KASSERER
 4. 2 ØVRIGE MEDLEMMER

 

§7.1.    FORENINGENS BESTYRELSE OG MEDLEMMER HÆFTER IKKE PERSONLIGT FOR ØKONOMISKE AFTALER

            OG FORPLIGTELSER HVILKET FORENINGEN ALENE GØR MED DENNES RESPEKTIVE FORMUE.

2.    FORENINGENS MEDLEMMER HAR IKKE NOGEN ØKONOMISK FORPLIGTELSE UDOVER KONTINGENT.

3.    FORENINGENS MEDLEMMER KAN IKKE GØRE KRAV PÅ FORENINGENS FORMUE ELLER UDBYTTE AF

       NOGEN ART.

4.    BESTYRELSEN KAN IKKE UDEN GENERALFORSAMLINGENS GODKENDELSE DISPONERE OVER MERE

       END ET BELØB DER SVARER TIL 75% AF DEN SAMLEDE FORMUE.

 

§8.1.    FORENINGENS HØJESTE MYNDIGHED ER GENERALFORSAMLINGEN. GENERALFORSAMLING AFHOLDES

            FORTRINSVIS I JANUAR MÅNED OG INDKALDES MINDST 14 DAG FØR AFHOLDELSE I DEN LOKALE AVIS.

     2.    VALGBAR ER ET HVERT MEDLEM SOM ER FYLDT 16 ÅR. ÆGTEPAR ELLER SAMBOENDE KAN IKKE SIDDE

            SAMTIDIG I BESTYRELSEN                                                                                                    

     3.    ALLE VALG GÆLDER FOR EN PERIODE AF 2 ÅR.

     4.    VALG AF FORMAND OG KASSERER MÅ IKKE SKE SAMME ÅR.

     5.    FORSLAG SOM ØNSKES BEHANDLET AF GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE FORMANDEN IHÆNDE

            SENEST 8 DAGE FØR AFHOLDELSE.

     6.    KUN FREMMØDTE MEDLEMMER SOM OVERHOLDER NÆRVÆRENDE VEDTÆGTER HAR STEMMERET.

     7.    PÅ GENERALFORSAMLINGEN AFGØRES ALLE SAGER VED ALMINDELIGT STEMMEFLERTAL. DOG KRÆ-

            VES FOR EKSKLUSION AF ET MEDLEM SAMT ÆNDRING AF FORENINGENS VEDTÆGTER STEMMEFLER-

            TAL PÅ MINDST 75% AF AFGIVNE STEMMER FOR FORSLAGET.

     8.    MEDLEMSKAB AF FORENINGEN GÆLDER FRA 1. MARTS ÅR TIL 28./29. FEBRUAR NÆSTE ÅR.

     9.    FORENINGENS REGNSKAB ER 1. JANUAR ÅR TIL 31. DECEMBER SAMME ÅR.

 

 

 

 

 

 

 

§9.      PÅ DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING SOM FØLGE:

           1.   VALG AF ORDSTYRER.

           2.   VALG AF SKRIFTFØRER.

           3.   FORMANDENS BERETNING.

           4.   KASSERERENS BERETNING.

           5.   INDKOMNE FORSLAG.

           6.   VALG AF FORMAND ELLER KASSERER (SE §8.4. )

           7.   VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER.

           8.   VALG AF SUPPLEANTER.

           9.   VALG AF REVISOR.

         10.   EVENTUELT.

 

§10.    EKSTRORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAL AFHOLDES NÅR ET FLERTAL AF BESTYRELSEN FINDER

           DET PÅKRÆVET, ELLER HVIS MINDST 25% AF FORENINGENS MEDLEMMER STILLER SKRIFTLIG KRAV

           HEROM MED FORSLAG TIL DAGSORDEN. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAL AFHOLDES

           SENEST 4 UGER EFTER AT KRAVET HEROM ER MODTAGET.

 

§11.    FORENINGEN TEGNES VED UNDERSKRIFT AF FORMANDEN OG ET BESTYRELSESMEDLEM.

 

§12.    BESTYRELSEN ER BESLUTNINGSDYGTIG NÅR MINDST TRE ER MØDT.

 

§13.    DE VALGTE REVISORER ER PLIGTIG TIL AT REVIDERE REGNSKABET 1 GANG ÅRLIGT FØR GENERAL-

           FORSAMLING OG/ELLER HVIS BEHOV FOR DETTE SKULLE OPSTÅ PÅ ANDET TIDSPUNKT.

 

§14.    KASSEREREN SKAL AFLEVERE REGNSKAB, BILAG m.m. TIL REVISION SENEST 8 DAGE FØR GENERAL-

           FORSAMLING.

 

§15.    DER FØRES PROTOKOL OVER DET PÅ MØDERNE PASSEREDE OG VEDTAGNE. PROTOKOLLEN UNDER-

           SKRIVES AF DE PÅ MØDET DELTAGENDE BESTYRELSESMEDLEMMER.

 

§16.    FORENINGEN KAN OPLØSES, HVIS MINDST 75%  AF DELTAGERNE PÅ TO HINANDEN FØLGENDE GENE-

           RALFORSAMLINGER STEMMER HERFOR.

 

§17.    HVIS VORBASSE SPORTSFISKERFORENING OPLØSES, TILFALDER FORMUEN ALMENT NYTTIGT SOCIALT

           FORMÅL OG ARBEJDE I VORBASSE.